​Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για 145.000 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια που ρυθμίζονται είναι ύψους 3,5 δισ ευρώ. Η ρύθμιση είναι ευνοϊκή για δανειολήπτες με πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου και επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.

Στόχος είναι το διαθέσιμο εισόδημα, μετά την πληρωμή της δόσης να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επιμήκυνση διάρκειας δανείων, μείωση επιτοκίου και πληρωμή μειωμένου επιτοκίου για ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παγώνει για 10 έτη.

Έτσι, το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου.

Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων τάξεως 1% ως επιβράβευση.