​Τροποποιητικές δηλώσεις για την επιστροφή φόρου θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία, όσοι είχαν φορολογηθεί με βάση τις παλιές, υψηλότερες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιστιλή.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο σε φόρο, με την οποία θα συνυποβάλλονται και τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, η ΔΟΥ υποχρεούται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από το φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία 90 ημερών.