Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Δ/2015 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 121 ατόμων ξεκίνησε από σήμερα.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 100 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 21 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για διάφορες ειδικότητες σε δήμους της χώρας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2015 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά, καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση-αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016.

Δείτε εδώ: 1Δ_2015.pdf Τροποποίηση.pdf