​Στην ελληνική αγορά προωθούνται επενδυτικά σχήματα χωρίς σχετική άδεια, που αναζητούν επενδυτές σε Traded Life Policies, γνωστά και ως «ομόλογα θανάτου», όπως αποκάλυψε η Επιτροπή Κεφαλαια��οράς.

Συγκεκριμένα τα «ομόλογα θανάτου» αφορούν σε ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής, οι επενδυτές των οποίων στοχεύουν σε κέρδος που προέρχεται από την αγορά δικαιώματος στις ασφαλιστικές καταβολές που θα ενεργοποιηθούν με το θάνατο του αρχικού ασφαλισμένου.

Πρόκειται για επενδύσεις υψηλού ρίσκου, ακόμα κι αν προωθούνται ως επενδύσεις που θα φέρουν μεγάλο κέρδος, χωρίς να επηρεάζεται από τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών και αυτό γιατί:

• Χρησιμοποιούν περίπλοκες επενδυτικές στρατηγικές που εμπεριέχουν υπολογισμούς σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί και να αποδειχθούν εσφαλμένοι με τις αποδόσεις να είναι ��ελικά πολύ μικρότερες.
• Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα πρέπει να διατηρούν μεγάλα αποθέματα διαθεσίμων για να συντηρούνται οι επενδύσεις σε Traded Life Policies. Εάν ο διαχειριστής του επενδυτικού σχήματος χρειαστεί χρηματοδότηση και επιχειρήσει να πουλήσει μέρος των επενδύσεων σε Traded Life Policies, ενδέχεται να μη βρει αγοραστή ή να αναγκαστεί να πουλήσει με ζημιά.
• Συχνά οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν πολλές εταιρίες σε διαφορετικές χώρες.