Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν το ένα μάτι στραμμένο στις διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές για τα κόκκινα δάνεια και το άλλο στα τραπεζικά ιδρύματα.
Οι δανειολήπτες έχουν λάβει επιστολές και email από τις τράπεζες με σκοπό την εύρεση εξωδικαστικής λύσης για τη ρύθμιση των δανείων τους.
Ήδη, εκατοντάδες δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σπεύδοντας σε υποκαταστήματα τραπεζών ή δικηγορικά γραφεία ζητώντας διευκρινίσεις για τη ρύθμιση του δανείου.
Τι αναφέρει η τραπεζική επιστολή - Βήμα προς βήμα οι βασικοί τρόποι ρυθμίσεων
Οι τύποι διευθέτησης των δανείων είναι τρεις: η βραχυπρόθεσμη ρύθμιση, η μακροπρόθεσμη ρύθμιση και οριστική διευθέτηση.
Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων
Η διάρκεια τους είναι μικρότερη των 5 ετών και μπορεί να περιλαμβάνει:
• Καταβολή μόνο των τόκων.
• Μειωμένες δόσεις για ορισμένη περίοδο.
• Περίοδο χάριτος.
• Μεταφορά πληρωμής δόσεων για το μέλλον.
• Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.
Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων
Η διάρκεια τους είναι μεγαλύτερη των 5 ετών και μπορεί να περιλαμβάνει:
• Μόνιμη μείωση επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
• Αλλαγή Τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή το αντίστροφο
• Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.
• Διαχωρισμός του δανείου σε δύο τμήματα (πχ ένα ενυπόθηκο δάνειο το οποίο θα συνεχίσει θα πληρώνεται κανονικά το μισό και το υπόλοιπο ��α μεταφέρεται για το μέλλον, με ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου ή άλλου είδους διευθέτηση).
• Μερική διαγραφή χρεών.
• Πρόσθετη εξασφάλιση για να επιτευχθεί ευνοϊκότερη ρύθμιση.
• Λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης με αλλαγή της διοίκησης όταν οι πιστωτές θεωρούν βιώσιμη την επιχείρηση.
• Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο όπου η Τράπεζα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης.
Τύποι οριστικής διευθέτησης
Ο σκοπός είναι η οριστική τακτοποίηση της οφειλής και μπορεί να περιλαμβάνει:
• Εθελοντική παράδοση Ενυπόθηκου ακινήτου (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου).
• Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου υπογράφοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη χρονική περίοδο).
• Πώληση και ενοικίαση (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου με δυνατότητα μίσθωσης για ελάχιστη περίοδο τριών ετών).
• Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
• Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας για αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης μικρότερης αξίας.
Ανάλογα, λοιπόν, με το που θα κατατάξει η τράπεζα τον δανειολήπτη του, προτείνει και την κατάλληλη ρύθμιση. Άρα η πρόταση που θα γίνει προς την Τράπεζα (μπορεί να συνοδεύεται με το τυποποιημένο έγγραφο) πρέπει να είναι ειλικρινής, ρεαλιστική και να μην δραματοποιεί την κατάσταση αφού ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί η δυσκολία ως πρόσκαιρη και βιώσιμη υπό προϋποθέσεις.
Θα μπορούσε για παράδειγμα να προταθεί κούρεμα του κεφαλαίου ή μείωση του επιτοκίου αλλά και αυτό προϋποθέτει ότι εφόσον αυτό γίνει δεκτό από την Τράπεζα το νέο υπόλοιπο του δανείου που θα προκύψει θα είναι μέσα στις δυνατότητες του δανειολήπτη για αποπληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό θα σήμαινε ότι η επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη ή ότι το νοικοκυριό βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία αποπληρωμής και το πιθανότερο θα ήταν η πρόταση εκ μέρους της Τράπεζας της ρύθμισης τύπου οριστικής διευθέτησης.
Δείτε περισσότερα για τα κόκκινα δάνεια και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές στο ΒΙΝΤΕΟ του STAR