​Στο κόκκινο έχει φτάσει η αγωνία των δανειοληπτών μετά και από τον οδυνηρό συμβιβασμό στον οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Το νομοσχέδιο που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί στη Βουλή την Πέμπτη, περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό.

Έτσι, σύμφωνα με το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ένας οφειλέτης θα μπορεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητό του υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• το διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%
• η αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρί�� τέκνα.

Όσον αφορά στις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

Στο καθεστώς αυξημένης προστασίας μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που το διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης και που η αντικειμενική αξία του ακινήτου τους κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών, προβλέπεται στο νομοσχέδιο και η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία έπεται της έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου, η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού οικονομικής ενίσχυσης θα ορισθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η οποία και θα εκδοθεί μέχρι τα τέλη του 2015.

Ως εύλογες δαπάνες διαβίωσης, βάσει των οποίων θα υπολογίζει ο δικαστής αν μπορεί να καταβάλει τις δόσεις του ένας οφειλέτης θα θεωρούνται εκτός των βασικών δαπανών διαβίωσης ενός νοικοκυριού, όπως οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, και οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Στην αιτιολογική έκθεση λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών, καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Αν ένας οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, τόσο που το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το δικαστήριο θα διατάζει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκ��ησης.

Επίσης, το νομοσχέδιο ορίζει ότι εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να βοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.

Τέλος οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον δεν έχει συζητηθεί η αίτησή τους να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Η παράλε��ψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.