Βουτιά πάνω από 2, 3 δισ ευρώ έκαναν τα φορολογικά έσοδα στο α εξάμηνο του 2015, όπως προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Το ύψ��ς των καθαρών συνολικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.828 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 898 εκατ. ευρώ ή 4,0% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.799 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.657 εκατ. ευρώ ή 7,7 % έναντι του στόχου.

Η υστέρηση οφείλεται:
-στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 468 εκατ. ευρώ
-στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 883 εκατ. ευρώ
-στο ΦΠΑ κατά 534 εκατ.
-στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων κατά 264 εκατ. ευρώ
- και στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 105 εκατ.