​Κλειστή θα παραμείνει η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, μετά από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

��πως ανακοίνωσε, σε συνέχεια της από 8.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α' 65/28.06.2015), παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως προς τα ακόλουθα:

• να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,
• να παραμείνει κλειστή η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων,
• να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
• να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πο�� τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),
• να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Η ως άνω παράταση ισχύει μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015.