​Η νέα χρόνια δεν μπαίνει με τους καλύτερους οιωνούς για τους ασφαλισμένους εννέα ταμείων επικουρικής ασφάλισης, τα οποία από 1/1/2015 θα πρέπει να εφαρμόσουν τον συντελεστή του δείκτη βιωσιμότητας που έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, μπορούν μέχρι 30/6/2015 να μετατραπούν σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ασφαλισμένων. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε από 1/7/2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Επίσης, τα ταμεία αυτά θα πρέπει να συνδέουν τις παροχές τους με τις επενδύσεις και τις αποδόσεις που θα έχουν αυτές και θα πρέπει να διαμορφώνουν το ποσό της σύνταξης που καταβάλλουν στους ασφαλισμένους με βάσει:

1. Τα δημογραφικά δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας
2. Το πλασματικό ποσοστό επιστροφής για το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών που προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων
3. Την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου από τον επικουρικό του φορέα
4. Τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μάλιστα, εάν μετά την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, τα ταμεία συνεχίζουν να παρουσιάζουν έλλειμμα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και κατόπιν τεκμηριωμένης πρότασης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση να μην παρουσιάσει έλλειμμα την επόμενη χρονιά και να μην μεταφερθ��ύν άλλοι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα εννέα ταμεία που πλήττονται άμεσα από το νέο νόμο είναι:

• ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,
• ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ)
• ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)
• ο κλάδος επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
• ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
• ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ
• ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
• ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
• ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ