​Στη σύσταση Τμήματος Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών προχώρησε η Γενική Γραμματέας Εσόδων, Κ. Σαββαΐδου, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η συνεργασία της Γραμματείας με τα 56 κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις διπλής φορολογίας, αλλά και να εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών για ανταλλαγή πληροφοριών με 15 φορολογικούς παραδείσους.

Η απόφαση της κας Σαββαΐδου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναφέρει ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα συσταθεί από 1η Δεκεμβρίου 2014, με στόχο την προώθηση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της ΓΓΔΕ με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών.

Το νέο τμήμα, που θα αποτελείται από προσωπικό αυξημένων προσόντων θα επωμιστεί το βάρος της συλλογής, αποστολής και λήψης πληροφοριών μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, όπως επίσης της αρχειοθέτησης, διαβάθμισης και ανάκτησής τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επίσης αποστολή του τμήματος θα είναι:

Η διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης στο πεδίο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στην άμεση φορολογία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, ιδίως όταν πρέπει να εφαρμοστεί η ανταλλαγή των πληροφοριών, αυθόρμητα ή κατόπιν αίτησης.
• Ο προσδιορισμός προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη συλλογή, αποστολή και λήψη των δεδομένων και η δημιουργία διαδικασιών ειδοποίησης, στο πλαίσιο διασταύρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων, καθώς και η επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές και τους ημεδαπούς φορείς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
• Ο καθορισμός των απαιτούμενων διαδικασιών ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δεδομένων και αξιοποίησής τους για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, με σκοπό τη σύλληψη διαφυγούσας φορολογητέας ύλης.
• Η συλλογή, η αποστολή και η λήψη πληροφοριών μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, καθώς και η αρχειοθέτηση, η διαβάθμιση και η ανάκτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο.
• Η ανάπτυξη και η διαρκής επικαιροποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών, σχετικά με την ανταλλαγή (συλλογή, αποστολή και λήψη), την αρχειοθέτηση, την διαβάθμιση και την ανάκτηση των δεδομένων, καθώς και με την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας ή διαρροής δεδομένων.
• Η λήψη των απαιτούμενων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση.
• Ο καθορισμός των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών και των διαδικασιών της ειδικής πιστοποίησης εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πρόσβαση με διαβάθμιση στα δεδομένα, με την χορήγηση ειδικής πιστοποίησης και εκπαίδευσης στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης.
• Ο καθορισμός των δεδομένων, καθώς και της ταυτότητας (ταυτοποίηση) των υποκειμένων των δεδομένων.
• Η στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, πρωτογενών στοιχείων, σχετικά με την ταυτοποίηση των δεδομένων και το στάδιο διασταύρωσης και αξιοποίησης αυτών, η δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διασταύρωση και αξιοποίηση των δεδομένων, καθώς και η επικοινωνία με τις αλλοδα��ές φορολογικές αρχές για τα παραπάνω θέματα.