Στα 17 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 και έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Πιο αναλυτικά, η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ αποτιμήθηκε στα 19,7 δισ. ευρώ στο τέλος α’ εξαμήνου 2014 έναντι 22,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013, λόγω της επίπ��ωσης του δεύτερου γύρου ανακεφαλαιοποίησης, ενώ σήμερα αποτιμάται στα 17 δισ. ευρώ λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών στην αγορά.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τις εκκαθαρίσεις των τραπεζών το συνολικό ποσό των €40 εκ.(€38εκ. από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και € 2 εκ. από την T-Bank). Παράλληλα, στο τέλος Ιουνίου το κεφαλαιακό απόθεμα διαμορφώθηκε στα 10,938 δις. ευρώ έναντι 10,938.

Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ είπε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν μια ιδιαίτερα δραστήρια και εποικοδομητική περίοδος για το Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος γύρος της ανακεφαλαιοπο��ησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Επιπλέον, το Ταμείο σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες και τις Αρμόδιες Αρχές, οριστικοποίησε και ενέκρινε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους.

Οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμώνται σε τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές, επομένως η διακύμανση στην αγορά επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου. Στις 31/12/2013 η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα € 22.6 δις έναντι € 19.7 δις στις 30/06/2014, λόγω της επίπτωσης των τιμών στις οποίες διεξήχθη ο δεύτερος γύρος των ανακεφαλαιοποιήσεων. Σήμερα η αποτίμηση ανέρχεται στα €17 ��ις ευρώ αντανακλώντας τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς.

Το Ταμείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους και να διαφυλάξουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους».