Δωρεάν παροχή περίθαλψης δικαιούνται 22.833 ελεύθεροι επαγγελματίες που διέκοψαν την ασφάλιση τους τα έτη 2011, 2012, 2013.

Οι οφειλέτες πρέπει να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για να διαπιστωθεί επιπλέον ότι δεν έτυχαν περίθαλψης ως άνεργοι, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Παράλληλα, η διοίκηση του Οργανισμού διευκρινίζει ότι οι ενεργοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανέρχονται σε 65.835, δεν απαιτείται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας. Αντίθετα, αυτό απαιτείται για να καταχωρηθούν τα προστατευόμενα μέλη στο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου.