Άλλοι λιάζονται στην παραλία και άλλοι πρέπει να τρέξουν στην εφορία! Πιο συγκεκριμένα όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να υπαχθούν στην ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία σε 12 ή και 24 δόσεις ακόμα και αν αυτές δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, θα πρέπει να ξεχάσουν κοκτέιλ και κοιλιακούς και να ζητήσουν "ανάσα δροσιάς" από τους εφοριακούς!

Η ρύθμιση ωστόσο δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς εκτός από το χαρτομάνι που θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει μαζί του, θα πρέπει να περιμένει στην ουρά της εφορίας για να υποβάλει αίτηση, καθώς το taxisnet δεν επιτρέπει στους φορολογούμενους να αποπληρώσ��υν όλες τις οφειλές τους σε δόσεις πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Μέχρι λοιπόν να ξεπεραστούν τα προβλήματα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις εφορίες υποβάλλοντας σχετική αίτηση

Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση να πληρώνει τόκους. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 8,76%.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης και:
• βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
• βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές. Σημειώνετ��ι ότι οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να υπαχθούν ανεξαρτήτως ημερομηνίας βεβαίωσης αυτών, ακόμα και αν οι ενδιαφερόμενοι απώλεσαν άλλη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην οποία είχαν υπαχθεί.

3. Στη ρύθμιση δεν υπάγονται οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, και θα ελέγχεται από την αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ή δειγματοληπτικά, κατά την κρίση της.

4. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει για κάθε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης, όπως όταν απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση της ρύθμισης.

5. Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης, υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης. Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται και ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

6. Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

7. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, ήτοι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικές φόρου προστιθέμενης αξίας και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

8. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ ο υπόχρεος θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 ευρώ υποχρεούται επίσης να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού και για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικ��ς οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

document.pdfdocument.pdf