Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να κληθούν στην εφορία για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσης είναι όσοι προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, η οποία οδηγεί σε μείωση του οφειλόμενου φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιους της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κας Κατερίνας Σαββαϊδου οι οποίες εστάλησαν σε όλες τις εφορίες. Ειδικότερα, οι δυο εγκύκλιοι ορίζουν τα εξής:

- Οι εκπρόθεσμες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλονται στις εφορίες.

-Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που θα δηλώνονται σε αυτές (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) θα εκκαθαρίζονται άμεσα και εκ των υστέρων θα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος ανάλογα με το αντικείμενο της τροποποιητικής (μείωση δηλούμενου εισοδήματος εισοδήματος ή ανάκληση τεκμηρίων, τροποποιητικές δηλώσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί αυτοέλεγχος κατά την αρχική υποβολή κτλ).

- Στην περίπτωση υποβολής χρεωστικών τροποποιητικών δηλώσεων, επιβάλλεται προσαύξηση φόρου 1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής αρχής γενομένης από 15.7 2014.

- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος (μηδενικές ή πιστωτικές) ή τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα επιβάλλεται πρόστιμο που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 ευρώ.

-Εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

-Τροποποιητικές δηλώσεις με τις οποίες ο φορολογούμενος μεταβάλλει ποσά σε κωδικούς που έχουν προσυμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, θα παραλαμβάνονται από τη ΔΟΥ, εφόσο�� ο φορολογούμενος προσκομίζει δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η σχετική μεταβολή (όπως ιδίως χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είχε απασχοληθεί από τον συγκεκριμένο εργοδότη κλπ). Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται στον φορολογούμενο κυρώσεις.

-Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις σε περίπτωση που εκκρεμεί προς εκκαθάριση αρχική ή εμπρόθεσμη τροποποιητική διότι τελεί υπό έλεγχο είτε στη ΔΟΥ είτε στη ΔΗΛΕΔ, υποβάλλονται μόνο στη ΔΟΥ χωρίς κυρώσεις.

- Τροποποιητικές δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται μόνο στη ΔΟΥ.