​Μία σειρά εμποδίων αποτρέπουν τις γυναίκες από το να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους στην Ελλάδα. Αυτό καταδεικνύει ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Ποιες είναι οι ανάγκες των γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών», που έγινε σε συνεργασία με την KPMG και στην οποία απάντησαν στο αρχικό στάδιο 300 συμμετέχοντες από 30 κράτη, ενώ, στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα πορίσματα με τη συμβολή γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών, εκ των οποίων οι 32 ήταν Ελληνίδες.

Από την έρευνα προκύπτει πως οι ανάγκες των ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών διαφέρουν και ότι η ανάδειξη αυτών των διαφορών είναι καθοριστική για την ευσταθή επιτυχία και βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πάνω από το 50% όσων ιδρύουν κοινωνικές επιχειρήσεις είναι γυναίκες 31-39 ετών, 43,2% είναι στη start-up φάση, 58% διαθέτουν master και το 54% δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία ως επιχειρηματίας.

Σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, το 62% των γυναικών που ιδρύει κοινωνικές επιχειρήσεις είναι παντρεμένες και το 55% έχει παιδιά. Οι δύο σημαντικότερες προτεραιότητες γι' αυτές τις γυναίκες είναι να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν καλύτερες υπηρεσίες & προϊόντα (80,7%) και να επιλύσουν κοινωνικές προκλήσεις (70%). Οι σημαντικότερες ομάδες στόχου τους είναι οι πολίτες γενικότερα (54,4%), οι νέοι (25,3%), οι γυναίκες (22,6%), άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (12,8%), παιδιά (12,5%), άντρες (5%), γονείς (9,1%), άτομα με δυσκολίες/ αναπηρία (7,8%), καθώς και οι ηλικιωμένοι (6,4%).

Στην έρευνα καταγράφεται ότι οι γυναίκες κοινωνικές επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν αποκλεισμό, λόγω φύλου, επειδή είναι μητέρες με παιδιά, επειδή ζουν με παιδιά τους σε ξένο τόπο ή επειδή βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες απ' αυτές έχουν τη ευθύνη των παιδιών και είναι σε οικογενειακές καταστάσεις, όπου οι ευθύνες δεν είναι ισομερείς.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν εμπειρία, βασικό κίνητρο στην επιλογή επαγγέλματος είναι η εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και η ανάπτυξη, ενώ η μεγαλύτερη τους ικανοποίηση και επίτευξη είναι το δυνατό δίκτυο που έχουν δημιουργήσει. Η φύση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να μπουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα κατηγοριοποιούνται στην ομάδα που θα ονομάζεται «κοινωνικο-πολιτιστική απαξίωση της γυναίκας».

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Διαβίου Μάθησης «Καινοτόμες Γυναίκες για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Women Innovators for Social Enterprise (WiSE)», π��υ πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συνεργασία της KPMG. «Το πρόγραμμα WiSE θα προετοιμάσει τις Ελληνίδες να υπερσκελίσουν αυτά τα εμπόδια και διενεργείται στη σωστή χρονική στιγμή για την Ελλάδα», δήλωσε, μετά το πέρας της εκδήλωσης, η Σάρον Τζάκσον, ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Βιωσιμότητας της Κρήτης (ESA).