Τη διαδικασία για τις δομές που θα πρέπει να αναπτύξουν οι τράπεζες ώστε να εφαρμοσθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη ρύθμιση των "κόκκινων" δανείων, ορίζει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ.

Σε αυτήν, η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδας, θέτει το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις των δανείων μπορεί να είναι:

α. Βραχυπρόθεσμες (με διάρκεια μικρότερη των πέντε ετών).

-Καταβολή τόκων μόνο.

-Μειωμένες δόσεις αποπληρωμής για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

-Περίοδος χάριτος με αναστολή πληρωμών.

-Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.

-Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου με ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση της απαίτησης για το άληκτο υπόλοιπο.

- Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπλη��ωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

β.Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών

-Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.

-Αλλαγή του τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα.

-Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.

-Διαχωρισμός της χορήγησης σε δύο τμήματα: 1. σε ένα ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής αυτού, και 2. στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής.

-Διαγραφή χρεών μέρους της συνολικής απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος, που είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

-Πρόσθετη εξασφάλιση από την πλευρά του δανειολήπτη, με στόχο μία ευνοϊκότερη για τον δανειολήπτη ρύθμιση.

- Λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης και αλλαγή της διοίκησης όταν οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

-Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο, σε αναδιαρθρώσεις εταιριών, όταν μέρος του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο και το πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης, ώστε το υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του.

γ. Οριστική Διευθέτηση, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης έναντι του δανειολήπτη.

Τέτοιες λύσεις είναι:

- Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου, από δανειολήπτη ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου και παραχωρεί εθελοντικά την κυριότητα του υπό εγγύηση ακινήτου στο πιστωτικό ίδρυμα, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.

-Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση: δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα υπογράφοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο (συνήθως πέντε έτη).

-Πώληση και ενοικίαση: Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στηνντράπεζα είτε σε τρίτο, με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών) και σαφή συμφωνία για τον τρόπο διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.

-Μεταβίβαση/Πώληση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα.

- Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας ώστε ο δανειολήπτης με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα, χαμηλότερης αξίας

-Διαχείριση σε εκκαθάριση, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

-Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων, όταν η τράπεζα έχει καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση,

-Δικαστικές/νομικές Ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή εξάντλησης των εξασφαλίσεων, έναντι περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για την κάλυψη των απαιτήσεών της τράπεζας.

Η Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Δεκεμβρίου του 2014,αλλά οι απαιτήσεις που αφορούν τη σύσταση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Διοικη��ικού Οργάνου για την παρακολούθηση των καθυστερήσεων και την καταγραφή της στρατηγικής διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2014.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και η ολοκλήρωση των λειτουργικών απαιτήσεων (σχεδιασμός τύπων ρύθμισης, σχεδιασμός μεθοδολογιών αξιολόγησης, κλπ).