Σε λιγότερα από 40% (επί του συνολικού ποσού) ήταν το όφελος της Ελλάδας από το «κούρεμα» που πραγματοποιήθηκε το 2012, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο της Τράπεζας της Ελλάδος «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης 2008-2013».

Ειδικότερα, από τη συνολική μείωση του χρέους κατά 137,9 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε με το PSI του Φεβρουαρίου του 2012 και την επαναγορά ομολόγων το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το καθαρό όφελος ήταν μόλις 51,2 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, αυτό οφείλεται στην ιδιομορφία της διαδικασίας του «κουρέματος», ενώ οι βασικές αιτίες που το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους μετριάστηκε σημαντικά ήταν:

• Η ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με έκδοση νέου χρέους (ύψους 41 δισ. ευρώ εντός του 2012).
• Ο δανεισμός ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την επαναγορά χρέους (το Δεκέμβριο)
• Το γεγονός ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, καθότι ήταν ενδοκυβερνητικό χρέος.
• Ο δανεισμός 4,5 δισ. ευρώ για την παροχή ομολόγων του EFSF στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμιστικού οφέλους έναντι της μείωσης των απαιτήσεων που υπέστησαν.
• Η ανάγκη για δανεισμό 11,9 δισ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του 2012.
• Η ανάγκη κάλυψης λοιπών υποχρεώσεων του Δημοσίου συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ.