Προς ιδιωτικοποίηση οδεύουν οι Ελληνικές Αλυκές.

Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προσλάβει (εξέδωσε σχετική προκήρυξη) νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την αξιοποίηση του 55,19% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.


Πρώτη κίνηση, φυσικά, θα είναι να διερευνηθεί αν δύν��ται το Δημόσιο να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών καθώς πιθανώς να πρόκειται για κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης.

Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα συντάξουν μελέτη αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και θα εκπονήσουν έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρείας.

Οι Ελληνικές Αλυκές ιδρύθηκαν το 1988 και αποτελούν συνέχεια της προγενέστερης εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 55,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 24,81% ελέγχεται από την εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ – ΚΑΛΑΣ Α.Ε. και το 20% από διάφορους Δήμους της χώρας.