Δήλωση Ε9 για το 2014 πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος Μαΐου πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, είτε για να επικαιροποιήσουν την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους και να υπολογιστεί ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) είτε για να δηλώσουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2013.

Η υποβολή του νέου Ε9 του 2014 πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής για το «περιουσιολόγιο», η οποία λειτουργεί στον λογαριασμό που έχει κάθε φορολογούμενος στο σύστημα TAXISNET.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Μαΐου.

Αναλυτικά, την υποχρέωση να υποβάλουν φέτος τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έχουν οι εξής φορολογούμενοι:

1. Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.Σʼ αυτή την κατηγορία, υπάγονται όσοι το περασμένο έτος:

- πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα,
- μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές,

- κληρονόμησαν ακίνητα ,
- μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων,
- είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους

2. Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3. Τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή προβλέπεται μείωση αυτού.

4. Όσοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους ή βοηθητικούς ή κύριους χώρους που έχουν «τακτοποιηθεί» ή «νομιμοποιηθεί», μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγράψει τα ακίνητα αυτά ή τους χώρους αυτούς σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

5. Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχε��ων ακινήτων.

6. Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Επίσης το Ε9 θα υποβάλλει και ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα.

7. Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

8. Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», εφόσον κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.

9. Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει προσδιορισθεί η αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).