Η Alpha Bank AE ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ) κατέ��ει 8.925.267.781 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 69,90 επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της τράπεζας.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 3.843.792.077 κοινές μετοχές της Alpha Bank. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους βάσει του ν.3864/2010.