​Άλλο ένα έντυπο της εφορίας προστέθηκε στην ζωή μας. Ο κωδικός του είναι Ε41 και αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το έντυπο Ε41 αφορά σε αυτούς που θα πουλήσουν ακίνητο από εδώ και στο εξής. Συμπληρώνεται προκειμένου να υπολογιστεί –και να καταβληθεί εφόσον προκύψει- ο φόρος υπεραξίας.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση, "ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας (τα στοιχεία του /των αγοραστή/ών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία".

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.