Πρώτη ανάρτηση 25/4/2014 20.56

Δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Διαύγεια η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για τα επαγγέλματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (με συντελεστή έως και 20%) αλλά και για το ποιοι απαλλάσσονται.

Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου, ανεξάρτητα με το αν οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα (όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο) υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά «και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο. Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ.που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται τι ακριβώς εννοείται με τους όρους «τεχνικά έργα», «αμοιβές διοίκησης» και «συμβουλευτικές υπηρεσίες».
Δηλαδή:
Τεχνικά έργα
Περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ή δη πράγματος νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).
Αμοιβές διοίκησης
Ενοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κλπ που αποκαλούνται με τον αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται: οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης, αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης,- αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου « software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών, αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.
Επισημαίνεται, ότι στις αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας οι οποίες σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
Ποιοι είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του:
•ιατρού
•οδοντιάτρου
•κτηνιάτρου
•φυσιοθεραπευτή
•βιολόγου
•ψυχολόγου
•μαίας
•δικηγόρου
•συμβολαιογράφου
•άμισθου υποθηκοφύλακα
•δικαστικού επιμελητή
•αρχιτέκτονα
•μηχανικού
•τοπογράφου
•χημικού
•γεωπόνου
•γεωλόγου
•δασολόγου
•περιβαλλοντολόγου
•ωκεανογράφου
•σχεδιαστή
•δημοσιογράφου
•διερμηνέα
•ξεναγού
•μεταφραστή
•καθηγητή ή δασκάλου
•καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη
•ηθοποιού
•εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού
•καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
•χορευτή
•χορογράφου
•σκηνοθέτη
•σκηνογράφου
•ενδυματολόγου
•διακοσμητή
•οικονομολόγου
•αναλυτή
•προγραμματιστή
•ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
•λογιστή ή φοροτέχνη
•αναλογιστή
•κοινωνιολόγου
•κοινωνικού λειτουργού
•εμπειρογνώμονα
•ομοιοπαθητικού
•εναλλακτικής θεραπείας
•ψυχοθεραπευτή
•λογοθεραπευτή
•λογοπαθολόγου και λογοπεδικού
•καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες
•διαιτητές
•εκκαθαριστές γενικά
•ελεγκτές Α.Ε.
•εκτελεστές διαθηκών
•εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς