Μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνι��ή οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί η πλήρης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς, ανέρχονται σε 1.749.999.998,80 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.