​Σημαντικές αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο σε όλο το φάσμα των επιβατηγών και εμπορευματικών μεταφορών, με τις κυριότερες να καταγράφονται στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό, τα βυτιοφόρα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, όπου αίρονται διάφοροι περιορισμοί στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

-Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εταιρείες και συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων δεν απαιτείται να είναι 1.500 κυβικών και άνω, όπως προέβλεπε ο νόμος 4093/2012.

-Δεν απαιτείται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνισ��ικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει της οποίας καθορίζονταν διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχειακά καταλύματα για να μεταφέρουν τους πελάτες τους. Τα συγκεκριμένα οχήματα είτε ανήκουν στα τουριστικά καταλύματα είτε τα τουριστικά καταλύματα έχουν συνάψει χρηματοδοτική μίσθωση με στόχο την μεταφορά, χωρίς κόμιστρο των πελατών τους από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.

- Τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι εταιρείες και συνεταιρισμοί επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων μπορούν να προχωρούν σε ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων (απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά) με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι αντί 12 ωρών, όπως ισχύει με το σημερινό καθεστώς.

- Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσι��λετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα (γουρούνες), των οποίων ο μέγιστος αριθμός προσδιορίζεται-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του 20% της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης- με απόφαση του οικείου δήμου μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύους του πολυνομοσχεδίου. Ο αριθμός των τρίκυκλων ή τετράκυκλων (πάντοτε ως ποσοστό επί της συνολικής δυναμικότητας) καθορίζεται από τους οικείους δήμους για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για λόγους της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Εάν ο δήμος δεν ενεργήσει μέσα σε τρεις μήνες, τότε η εταιρεία μπορεί να ορίσει ελεύθερα τον αριθμό των εκμισθούμενων τρίκυκλων και τετράκυκλων.

- Τα καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε λειτουργία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή μεταγενέστερη.

- Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης, εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης υποβάλλε��αι από Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών, αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους 1000 ευρώ για τα πρώτα δέκα οχήματα της επιχείρησης και εκατό ευρώ 100 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν του παραπάνω αριθμού.

- Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

-Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανσ�� από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη συγκεκριμένη διακίνηση το βυτιοφόρο δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήμα.

-Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ο οποίος δεν είναι και κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.