Τη μελέτη με τίτλο: «Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, μια αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων» δημοσίευσε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η μελέτη, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, επικεντρώνεται στην αποτίμηση των αναπτυξιακών και δημοσιονομικών επιδράσεων στην ελληνική οικονομία από την παραχώρηση και την προτεινόμενη αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού. Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στη με��έτη βασίζονται σε στοιχεία που διατέθηκαν από το Ταμείο και αξιοποιούν τη στατιστική πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη έως τον Ιούλιο του 2013.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού τόσο από άποψη μεγέθους της ελεύθερης διαθέσιμης έκτασης, όσο και λόγω της εγγύτητάς της με το κέντρο των Αθηνών, αποτελεί ένα εξαιρετικά προνομιακό αλλά και σπάνιο περιουσιακό στοιχείο που δύσκολα πλέον απαντά κανείς στα μητροπολιτικά κέντρα του ανεπτυγμένου κόσμου. Η αξιοποίηση της περιοχής του πρώην αεροδρομίου θα έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην εγχώρια οικονομία: Αναπτυξιακές, δημοσιονομικές αλλά και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη γενικότερη αναβάθμιση της αστικής περιοχής της Αττικής, δίνοντας παράλληλα μια σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ συνοψίζονται ως εξής:

  • Δημιουργία 35.000 νέων θέσεων εργασίας κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης.
  • Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% ως αποτέλεσμα της αυξημένης επενδυτικής ζήτησης και ιδιωτικής κατανάλωσης.
  • Ενίσχυση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών με την εισροή κεφαλαίων και εισοδημάτων από το εξωτερικό.
  • Αποφεύγεται η απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θα έπρεπε να ληφθούν για να υποκαταστήσουν το δημοσιονομικό όφελος από την παραχώρηση.
  • Ανάδειξη της Ελλάδας ως ��νός αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού