Μια μέρα μετά την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την απλοποίηση της αδειοδότησης σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε -σε εφαρμογή του προγράμματος- πιλοτικά για 25 μικρομεσαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην πλήρη κατάργηση της απαίτησης υποβολής φακέλου δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα:

1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κ.λπ.), καθώς και οι συναφείς γνωστοποιήσεις αναφορικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος κα�� προσθήκη σε αυτό άλλης συναφούς δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο.

2. Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας/τατουάζ) και οι συναφείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο.

3. Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), καθώς και οι συναφείς με αυτήν γνωστοποιήσεις, όπως επέκτασης και μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής.

Με το σύστημα γνωστοποίησης, παύουν να ισχύουν: η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών, η επεξεργασία δεδομένων και οποιοσδήποτε ex ante έλεγχο από τη διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση του ενδιαφερομένου, η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και αντίστοιχα, η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περιπτώσεις εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στοιχείων που συνιστούν λόγο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Στη θέση των παραπάνω θεσπίζονται:

α) η προτυποποίηση (η αποτύπωση δηλαδή του θεσμικού πλαισίου σε μορφή προϋποθέσεων) των διοικητικών διαδικασιών άσκησης δραστηριότητας επαγγέλματος,

β) η γνωστοποίηση στις αρχές, της έναρξης δραστηριότητας με την ��ατάθεση υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου περί της ανάληψης πλήρους ευθύνης για την τήρηση του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης,

γ) η χορήγηση στον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή, ταυτόχρονα με την κατάθεση των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων (χωρίς δηλαδή κανενός είδους επεξεργασία δεδομένων από την καθ’ ύλην αρμόδια για την παραλαβή της γνωστοποίησης αρχή). Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί αποδεικτικό ότι ο ενδιαφερόμενος (και οι εμπλεκόμενοι τρίτοι) έχει αναλάβει ενώπιον των αρχών, με υπογραφή του, την ευθύνη για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του. Κατά συνέπεια, με χρήση της συγκεκριμένης βεβαίωσης, η οποία επέχει θέση άδειας, ξεκινά η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

δ) η ενδυνάμωση των ex post ελέγχων, οι οποίοι ορίζεται να διενεργούνται υποχρεωτικά στο 20% των υποβληθεισών γνωστοποιήσεων (ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο του 5% που ισχύει για τις υπεύθυνες δηλώσεις),

ε) η παύση/ διακοπή λειτουργίας, (στη θέση της ανάκλησης διοικητικής πράξης).

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οφέλη από την παρούσα ρύθμιση αναμένεται να είναι πολλά, μεταξύ αυτών θα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας για την διοίκηση αλλά και για τον πολίτη, η απαλλαγή των δημοσίων υπηρεσιών από την υποχρέωση ελέγχου μεγάλου αριθμού δικαιολογητικών, η αξιοποίηση των αποδεσμευμένων από τον έλεγχο δικαιολογητικών υπαλλήλων και η μετατόπιση μέρους της ευθύνης για την τήρηση της νομιμότητας από τη διοίκηση στον αιτούντα.