Σε δύο χρόνια από τώρα θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη η νέα νομοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια η οποία συμφωνήθηκε στο Ecofin στις Βρυξέλλες, στο οποίο προήδρευσε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, με τη νέα οδηγία ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεσή του μια περίοδο 7 ημερών η οποία θα αφορά είτε περίοδο μελέτης και λήψης απόφασης πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, είτε περίοδο για την άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης μετά τη σύναψη της σύμβασης, είτε συνδυασμό των δύο.

Παράλληλα, με τη νέα συμφωνία διασφαλίζεται ότι οι αγοραστές ακινήτων θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το πραγματικό κόστος που ενέχει μια υποθήκη και ότι θα προστατεύονται καταλλήλως στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο.

1222.jpg
Ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να εξοφλεί το δάνειο νωρίτερα, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων που θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη, ενώ ο δανειστής θα έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής. Παρόλα αυτά θα απαγορευθεί η υποχρέωση καταβολής χρηματικών ποινών από τους δανειολήπτες στις περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης του ποσού του δανείου.

Τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, η νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν την πώληση του ακινήτου σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή και θα διευκολύνουν την αποπληρωμή του χρέους