Οι διοικητές και διαχειριστές (εκκαθαριστές, εκτελεστές, Ιεροί Ναοί, σύλλογοι, σωματεία, Ο.Τ.Α. κλπ.) κοινωφελών περιουσιών και οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, σε εφαρμογή της σχετικής νομικής διάταξης (Ν. 4182/2013) καλούνται από το Υπουργείο Οικονομικών να αναγγείλουν την ύπαρξη των ανωτέρω περιουσιών στην αρμόδια αρχή έως τις 10/02/2014

Λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.