Σε ύψος 603 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκ�� το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2013, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3,4 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 12-μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,44 δις ευρώ έναντι ελλείμματος 15,6 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6.085 δις ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53 δις ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (53.242 εκατ. ευρώ).

Η εν λόγω υστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του ΠΔΕ κατά το μήνα Δεκέμβριο τα οποία ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου.

Σημειώνεται, όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48, 423 δις ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (48.106 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44,6 δις ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων πο�� υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 12μήνου είναι οι εξής:

1. Οι φόροι περιουσίας κατά 207 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 136 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 336 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

4. Τα τέλη κυκλοφορίας κατά 83 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

5. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 83 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 32 εκατ. ευρώ (4,5%) και 148 εκατ. ευρώ (4,9%) αντίστοιχα.

4. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 100 εκατ. ευρώ (4,3%) και 49 εκατ. ευρώ (1,1%) αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, τα έσοδα διαμορφώνονται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τελικά στα 3.105 εκατ. ευρώ (286 εκ��τ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία) υπερβαίνοντας κατά 204 εκατ. ευρώ ή 7% το στόχο. Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 642 εκατ. ευρώ που αφορούν επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών και οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, αφού καλύπτονται από την ειδική πίστωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συμπερασματικά, οι συνολικές επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8% έναντι του 2012, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 58.459 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 868 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (59.327 εκατ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ ή 8,8% υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.

Και αυτό γιατί το Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία.

Συμπερασματικά, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε υψηλότερα από τους στόχους, με τις επιστροφές φόρων υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ύψος των εκτιμήσεων, υψηλότερα όμως από το