Τσουχτερός είναι ο νέος τιμοκατάλογος για τις αμοιβές (ή αποζημιώσεις, ορθότερα) των ελεγκτών δόμησης καθώς θα ξεκινούν από 100 ευρώ και θα φθάνουν μέχρι και τα 5.300 ευρώ.

Όπως ορίζει η νέα οινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 299 / ΦΕΚ 57 / 16 Ιανουαρίου 2014) ο αριθμός των ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από τους Ελεγκτές Δόμησης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών δόμησης, μόνο για περιπτώσεις όπου απαιτείται έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος δόμησης:

Κατηγορία Α', ένας έλεγχος (τελικός)

i) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.

ii) Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.

iii) Προσθήκες καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.

iv) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.

v) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

vi) Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

vii) Εργασίες κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

viii) Εργασίες κατασκευής στεγάστρων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

Κατηγορία Β', δύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός):

i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

ii) Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια τις προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

iii) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

Κατηγορία Γ', τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός)

i) Νέα κτίρι��, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

ii) Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Όπως διευκρινίζεται, ως συνολική επιφάνεια νοείται το σύνολο των επιφανειών του κτιρίου, προσμετρούμενων ή μη στο συντελεστή δόμησης, περιλαμβανομένων και των χώρων της πιλοτής, των υπογείων και των ημιϋπαιθρίων.