Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι και το 90% του μισθού που είχε ο άνεργος πριν χάσει την εργασία του φτάνει το επίδομα ανεργίας στη Δανία, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει περίπου το 60 με 65% του μισθού του. Βασική προϋπόθεση στις περισσότερες χώρες είναι η ενεργή αναζήτηση εργασίας από τον άνεργο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, χάνει το επίδομα αν αρνηθεί την εργασία που θα του προσφέρει ο εκάστοτε οργανισμός απασχόλησης

Το ακριβώς αντίθετο με ότι ισχύει στην Ελλάδα, εφαρμόζεται στις άλλες χώρες, σ΄ότι έχει σχέση με το επίδομα ανεργίας, που ουσιαστικά εκεί είναι επίδομα εργασίας.

Προκειμένου κάποιος να δικαιούται παροχή ανεργίας, πρέπει να είναι άνεργος, να έχει εγγραφεί σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, να αναζητά ενεργά εργασία και να είναι διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

Για να υποβάλλει κάποιος αίτηση χορήγησης , πρέπει να έχει εργασθεί ως μισθωτός για τουλάχιστον ένα έτος κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια ή να άσκησε μη μισθωτή δραστηριότητα ως κύρια απασχόληση για το ίδιο διάστημα.Το ύψος της παροχής ανεργίας ανέρχεται στο 90 % των εσόδων της προηγούμενης εργασίας, με ανώτατο όριο 106 ευρώ την ημέρα 5 μέρες την εβδομάδα

Ο ασφαλισμένος που πληροί τις προϋποθέσεις δικαιούται παροχή ανεργίας για χρονικό διάστημα δύο ετών, ενώ χάνει το δικαίωμα αν αρνηθεί εργασία που θα του προσφερθεί

Στη Γερμανία το ύψος των παροχών εξαρτάται από τον προηγούμενο μισθό του ανέργου, τη φορολογική κλίμακα που αναγράφεται στη φορολογική του καρτέλα και από το εάν έχει ή όχι παιδιά. Για τον υπολογισμό της παροχής λαμβάνεται υπόψη το μέσο ημερομίσθιο κατά τον τελευταίο χρόνο.

Οι δικαιούχοι με παιδιά λαμβάνουν το 67% των καθαρών αποδοχών, ενώ οι δικαιούχοι χωρίς παιδιά το 60% των καθαρών αποδοχών.

Η διάρκεια των παροχών εξαρτάται από την περίοδο εισφορών και την ηλικία με μέγιστη διάρκεια τους 24 μήνες.

Στην Πορτογαλία, ο ασφαλισμένος μισθωτός δικαιούται επίδομα ανεργίας εφόσον έχει εργαστεί τουλάχιστον 1 χρόνο κατά τη διάρκεια των 2 ετών που προηγήθηκαν της έναρξης ανεργίας.

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις μέσες μηνιαίες αποδοχές των δώδεκα τελευταίων μηνών που προηγήθηκαν

Το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο 65% του ημερομισθίου

Το ποσό του επιδόματος μειώνεται κατά 10% μετά από καταβολή 180 ημερών

Η διάρκεια της καταβολής του εξαρτάται από την ηλικία του ασφαλισμένου και τον αριθμό των μηνών ασφάλισής του πριν από την έναρξη της ανεργίας

Βασική προϋπόθεση και στη Βρετανία είναι η διαθεσιμότητα του ανέργου προς εργασία. Υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση αναζητούντος εργασία αναφέροντας τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για να βρεί εργασία. Στο επίδομα ανεργίας ��εν καταβάλλεται καμία προσαύξηση λόγω τέκνων και χορηγείται για ανώτατη περίοδο 182 ημερών

Στην Τσεχία, το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει επιδόματα ανεργίας αναλογικά των εισοδημάτων για μέγιστο διάστημα πέντε μηνών. Οκτώ μηνών για όσους είναι 50 έως 55 ετών, έντεκα μηνών για όσους είναι άνω των 55.