Σε βάθος 5ετίας θα φτάνει ο έλεγχος για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ (ή του ΦΑΠ από το 2010 και μετά μέχρι να ξεκινήσει η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ) για την χορήγηση του πιστοποιητικού της Φορολογικής Διοίκησης, που απαιτείται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με τον νέο ΚΦΔ.

Οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να μνημονεύουν στα συμβόλαια και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό φορολογικής διοίκησης αλλιώς θα είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίω��α προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό.

Για τη μεταγραφή ή την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο εξ αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη.

Πιστοποιητικό επίσης προσκομίζεται από τον κληρονόμο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του πιστοποιητικού.