Στο πρώτο «τεστ» δανεισμού για το 2014 θα προβεί η Ελλάδα στις 7 Ιανουαρίου όταν ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.