Η μεταβίβαση του ακινήτου είναι σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε…
Είτε ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα ακίνητο είτε θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας, θα πρέπει να περιμένετε καθώς οι μεταβιβάσεις είναι προς το παρόν αδύνατες.
Αναλυτικότερα, από την 1η Ιανουαρίου επήλθε σημαντική μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς της μεταβίβασης ακινήτων και ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή ενός ακινήτου μειώθηκε από το 8-10% στο 3%.
Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί είναι ένας νέος φόρος που επιβλήθηκε από την Πρωτοχρονιά. Είναι ο φόρος υπεραξίας ακινήτων που βαρύνει τον πωλητή ενός ακινήτου. Ο φόρος, με βάση όσα προβλέπονται στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσης και τη�� αξίας πώλησης του ακινήτου.
Μάλιστα, ο φόρος επιβάλλεται σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνουν από σήμερα και μετά καθώς ��εν υπάρχει καμία εξαίρεση αναφορικά με το πότε ή πώς αποκτήθηκε ένα ακίνητο. Δηλαδή ακόμη και αν ένα ακίνητο έχει αποκτηθεί το 1950 και πωληθεί θα πρέπει ο πωλητής του να πληρώσει φόρο υπεραξίας. Η υπεραξία που προκύπτει όταν από την τιμή πώλησης αφαιρείται η τιμή κτήσης απομειώνεται έως και 39% ανάλογα με τα χρόνια που διακράτησε το ακίνητο ο πωλητής. Υπεραξία έως και 25.000 ευρώ είναι αφορολόγητη.
Καλά όλα έως εδώ, ωστόσο, υπάρχουν πολύ μεγάλες ασάφειες αναφορικά με το πώς υπολογίζεται η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης. Ο νέος ΚΦΕ στο άρθρο 41 ορίζει ότι ως τιμή κτήσης θεωρείται το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το τίμημα που καταβλήθηκε πραγματικά και προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά. Ποιο είναι, όμως, το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο και ποια είναι τα «κατάλληλα δικαιολογητικά» για το πραγματικά καταβαλλόμενο τίμημα; Στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό της τιμής κτήσης όταν αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση όσα ορίζονται στο νόμο. Επίσης θα πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του φόρου υπεραξίας.
Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου υπεραξίας. Μέχρι τότε η ήδη παγωμένη αγορά ακινήτων θα τοποθετηθεί σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης.