Μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ή όχι) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση 1.300 ανέργων επαγγελματιών υγείας και ειδικότερα τις εξής ειδικότητες:

1. Ιατροί

2. Νοσηλευτές

3. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

4. ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων

5. Διοικητικού – Οικονομικού

6. Πληροφορική

Το πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο της δράση «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υγείας με στόχο την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ανέργων επαγγελματιών υγείας, και προβλέπει:

- Κατάρτιση 240 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό μεκαθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring)

- Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 960 ωρών (7 μήνες)

- Συνολική Αμοιβή 7.200 (Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης € 1.440 – Επίδομα Πρακτικής Άσκησης €5.760)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο www.voucher.gov.gr.