Έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) εξάμηνης διάρκειας θα εκδώσει το Δημόσιο, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, στις 10 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 13η Δεκεμβρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.