Νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ (π.δ 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Α.Φ.Μ του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013, πρόκειται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.