Υπό στενή παρακολούθηση μπαίνουν -αντιμετωπίζοντας άμεσα τον κίνδυνο κατασχέσεων και δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών- όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ στα ταμεία.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας προς τα ταμεία, παραθέτει τα 21 κριτήρια με βάση τα οποία το Kέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (KEAO) θα ελέγχει κατά προτεραιότητα τις οφειλές προς αυτά και θα διεκδικεί τα ανάλογα ποσά.

«Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατατάσσονται ανάλογα με την εισπραξιμότητά τους, προκειμένου να επιδ��ωχθεί η κατά προτεραιότητα αναγκαστική είσπραξη των κρινόμενων ως επισφαλών. Επισφαλής κρίνεται η απαίτηση, για την οποία, από διάφορα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει αβεβαιότητα για τη μερική ή ολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη» αναφέρει η σχετική απόφαση.

Τα 21 κριτήρια-στοιχεία είναι τα εξής:

− Το είδος της δραστηριότητας του οφειλέτη

− Η νομική μορφή της επιχείρησης

− Ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης

− Η διατήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην Ελλάδα

− Η αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

− Η δημιουργία νέων οφειλών

− Η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών ��ε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ή του ασφαλιστικού βίου εάν πρόκειται για ασφαλισμένο.

− Ο κίνδυνος παραγραφής της απαίτησης

− Η συχνή μεταβολή του αριθμού και των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση

− Οι μαζικές μετακινήσεις του προσωπικού

− Οι συχνές αλλαγές των υπευθύνων της επιχείρησης

− Η ηλικία του υπεύθυνου της επιχείρησης

− Η τοποθέτηση ως υπευθύνων, προσώπων που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης

− Η συχνότητα υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών και η τήρηση ή μη των όρων τους

− Η μερική καταβολή της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών

− Η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλε��ών ή των υπευθύνων της επιχείρησης

− Η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης

− Η επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης εκτός Ελλάδας

− Η κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή η υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

− Η ποινική δίωξη του οφειλέτη για οφειλόμενους προς το Δημόσιο φόρους

− Κάθε άλλο περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη