Ενάντια στις διατάξεις του Ν.4161/2013, σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό , πηγαίνουν κάποιες τράπεζες.

Αυτό κατήγγειλαν πολίτες στο Συνήγορο του Καταναλωτή, με αποτέλεσμα η Αρχή να απευθύνει σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκειμένου οι καταθέτες-δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Ν.4161/2013.

Υπενθυμίζουμε πως οι Τράπεζες βάσει του παραπάνω νόμου δεν μπορούν να προβαίνουν σε συμψηφισμούς για χρέη των καταθετών-δανειοληπτών προς αυτές χωρίς να τηρούν τα παραπάνω όρια των 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα για λογαριασμούς στους οποίους ισχύει το ακατάσχετο!