​«Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος». Αυτό ξεκαθάρισε υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφο που έστειλε στη βουλή ως απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα σχετικά μ�� την ανάγκη να ερευνηθούν έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013» ξεκαθαρίζει ο υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας πως τόσο στα αλλοδαπά όσο και στα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄ επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους .

Όπως εξάλλου ενημερώνει ο κ.Στουρνάρας, «με την τροποποίηση αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force- FATF) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012».

Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».