Την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως των Eurobank Ergasias και Νέας Proton αποφάσισαν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο τραπεζών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση της Νέας Proton από την Eurobank, µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, µε συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920.

Κοινή ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2013.