Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι η καταβολή, στον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων, της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, θα εισπραχθεί ως ασφαλιστική εισφορά που αφορά το μήνα Αύγουστο 2013 και θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 29 Νοεμβρίου 2013.

Οι υπόχρεοι για την καταβολή (υπέρ της Εργατικής Εστίας) εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για το ύψος του ποσού της οφειλής που τους βαρύνει, καθώς και για τον τρόπο καταβολής του.