Τη μείωση, κατά 1 εκατοστιαία μονάδα, τόσο του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων (ΒΕΧ) όσο και του προνομιακού επιτοκίου χορηγήσεων (ΠΕΧ), που αφορά επιτόκια κεφαλαίων κίνησης, ανακοίνωσε η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Επίσης, κατά 1 μονάδα, μειώνεται και το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.

Οι παραπάνω μειώσεις επιτοκίων αφορούν το σύνολο των θυγατρικών τραπεζών του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα.