Έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα εκδώσει το Δημόσιο την Τρίτη, 13 Αυγούστου.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 16η Αυγούστου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.