​Τη ζωή πιο εύκολη κάνει ο υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης σε όσους δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού αλλά αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, απλοποιώντας τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών !!!

Με σχετική απόφαση του υφυπουργού, οι κάτοικοι εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των ομογενών, υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική Αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι και φορολογούνται, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσής τους που υπέβαλλαν στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη αναγνωρισμένη Αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.