Την συνέχιση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) μόνο για τις τραπεζικές μετοχές, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Μαΐου 2013 έως και την 31η Ιουλίου 2013, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ έλαβε υπόψη του και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.