Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την εξόφληση των πληρωμών του Δημοσίου προς τους οφειλέτες του εντός ενός μήνα, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Έτσι, Δημόσιο και ιδιώτες θα πρέπει να εξοφλούν τις όφειλες τους εντός τριάντα ημερών διαφορετικά μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται στις 30 ημέρες, ωστόσο διπλασιάζεται σε 60 ημέρες για δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και τον ΕΟΠΠΥ.

Στις εμπορικές συναλλαγές, εξάλλου, μεταξύ επιχειρήσεων ο χρόνος για τους τόκους υπερημερίας αρχίζει να μετρά από μια μέρα μετά την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Η προθεσμία αυτή στις συμβάσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60 ημέρες, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή μη καταχρηστική συμφωνία.