Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 30 Απριλίου αποφάσισε το δ.σ. της Eurobank.
Όπως αναφέρεται στη γενική πρόσκληση, η έκτακτη γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη:
1. Μείωση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας και µείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών (reverse split) και (ii) µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαµορφωθεί µετά το reverse split), µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού.
2. Έκδοση µη εξασφαλισµένων και µειωµένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας οµολογιών µετατρέψιµων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές της Τράπεζας, µε δικαίωµα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.700 εκατ., όπως αυτό θα προσδιορισθεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος
3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων µέχρι ποσού Ευρώ 5.839 εκατ. µέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών
4. Ανακοίνωση της εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.