Πρώτη ανάρτηση: 13/02/2013 23:20

Σχέδιο νόμου για τη θέσπιση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλογιάννης, σε συνάντησή του με τους εκπροσώπους όλων των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας.


Σύμφωνα με τον κ. Καλογιάννη πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα νέα αναμορφωμένα και συμπληρωμένα, σε σχέση με τα τιμολόγια του έτους 2009, ενιαία τιμολόγια εργασιών για τα δημόσια έργα και άλλα παρεμφερή θέματα.