Ανοδικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων (δανείων) τον Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 0,06%στο 2,85%.

Όσον αφορά στα δάνεια (χορηγήσεις), το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Δεκέμβριο του 2012, στο 14,79%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 0,52% και διαμορφώθηκε στο 7,59%.